English

IFS

 

專業資格考試:

香港證券及期貨從業員資格考試
深港澳金融科技師
金融及科技證書

 

專業資格課程:

專業財富管理師
銀行專業會士
認證財務顧問師